Čemu věříme

Vyznáváme svojí víru v jednoho věčného Boha, stvořitele a Pána světa, Otce, Syna a Ducha svatého, který vládne nade vším podle své vůle. Přijímáme Boží slovo - Bibli jako jediné neomylné pravidlo víry a života. Uznáváme autoritu Starého a Nového zákona jakožto jeho božskou inspiraci a pravdivost. Vyznáváme, že je jen jeden Spasitel a jen jedno evangelium, přestože evangelizačních přístupů je celá řada. Uvědomujeme si, že každý člověk má určité poznání Boha skrze obecné Boží zjevení ve stvoření. Odmítáme však myšlenku, že toto poznání může spasit, protože lidé potlačují pravdu svou bezbožností. Věříme, že Ježíš Kristus, který je jediný Bůh-člověk a dal sebe samého jako výkupné za hříšníky, je jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Věříme, že evangelium je dobrou zprávou pro celý svět, a pro Kristovu milost jsme odhodláni poslechnout jeho příkaz zvěstovat evangelium každému člověku a získávat učedníky v každém národě. Hlásíme se v plné míře k Lausannskému závazku, tak jak byl vyhlášen. (Základní dokument Církve Křesťanského společenství zde)